skip to Main Content

Varför är det farligt att kapa toppen på ett träd?

Att kapa toppen på ett träd, så kallad toppkapning, för att t.ex. minska höjden på det, är ofta en dålig lösning. Det är något som Anders Gren Trädservice inte rekommenderar. Det finns flera orsaker till detta. Några anledningar till varför du inte skall kapa toppen på ett träd är följande:

 1. Att ta bort toppen på ett träd innebär ofta att upp emot 50% av lövbärande delen av trädet tas bort. Eftersom löven är trädets näringsomsättare, den plats i trädet där fotosyntesen sker, kommer trädet att bli oerhört stressat av ingreppet. Mängder av energi kommer att gå åt till att överleva. Reserverna töms. Man kan svälta ihjäl ett träd genom att kapa toppen på det.
 2. En kapad topp skapar stress och nödläge hos trädet. Snitten är öppna sårytor som är mottagliga för svamp- och insektsangrepp. Ett stressat träd som kämpar för att försvara sig mot skadan är mer känsligt för olika angrepp. Vissa insekter reagerar t.o.m. på de kemiska signaler som ett stressat träd sänder ut. Detta kan leda till att trädet blir angripet så illa att det får röt- eller insektsskador som på sikt kan komma att döda eller allvarligt skada trädet.
 3. En korrekt kapad gren kan läkas av ett träd. Träd är biologiskt utrustade för att klara en förlust av en gren. Trädet aktiverar olika kemikalier som skyddar mot röta och på sikt kapslar det in grenstumpen i bark. Däremot saknar trädet sätt att kapsla in en kapad stam. Trät blir blottlagt och rötsvampen har fritt tillträde till känsliga delar.
 4. Att kapa toppen är en allvarlig skada på trädet som startar en nödreaktion i trädet. Det reagerar genom att snabbast möjligt skicka ut ny skott nedanför de kapade ytorna och som skall säkerställa trädets organiska process. (I vissa extrema fall växer dessa nya skott hela 6 meter på ett år). Dessa skott är sämre förankrade i stammen än normala grenar. De sitter lösare och när dessa skott blivit stora och tunga blir de riskabla. Eftersom de inte är lika starkt förankrade till stammen kan de kommer att lossna lättare än vanliga grenar samtidigt som de sitter i toppen där det största vindfånget är. Risken är att de toppskotten blåser ner med risker för människor, egendom eller andra delar av trädet. Man har med toppningen skapat ett farligt träd.
 5. De nya skotten som slagit upp i toppen måste snart (ca: 5-10 år) beskäras igen för att bibehålla den önskade höjden på trädet. Ny beskärning ger nya skott. Man har skapat ett kontinuerligt behov av beskärning
 6. En kapad topp ger fritt tillträde till solljus som faktiskt kan ge solskador på trädet. Nedre och inre delar av trädet som tidigare haft skugga, blir nu utsatta för solljus. Skikten under barken är känsligt för ljus och ovana till den plötsliga ökningen av ljus. Detta kan leda till frätskador, att barken brister och att grenar dör.
 7. Grenverket hos ett träd är ett biologiskt underverk. Varje gren strävar efter att exponera så många blad för solljuset som möjligt. Varje gren är en optimerad ingenjörskonst i hållfasthet- precis så stark som krävs för sin uppgift. En trädkrona är i sig en harmonisk balans. Att kapa toppen på ett träd gör det oharmoniskt och fult. Särskilt under lövperioden kan ett toppat träd se lemlästat ut.
 8. Att kapa toppen kan bli en dyr affär. Om inte första gången man gör det så definitivt i framtiden.

Trädet måste beskäras regelbundet om man vill bibehålla dess höjd, vara säker på att farliga grenar tas bort eller att rensa det från redan nedfallna eller skadade grenar.

Värdet av fastigheten minskar. Bra skötta träd kan öka en fastighets värde med 10-20 %. Ett träd utan topp är en framtida kostnad.

Ett träd utan topp är en potentiell risk i framtiden. Detta kan leda till skadeståndskrav från personer som skadats eller fått sin egendom skadad ev nedfallande grenar eller hela trädet om det dött och sedan vält.

Ett träd som dött p.g.a. att man kapat toppen på det, måste förr eller senare tas bort. Detta kan leda till stora kostnader.

Vad kan man då göra för att lösa problemet?

Svaret beror på vad man vill åstadkomma.

 1. Vill man ha utsikt?
  Lösning: Ta bort de grenar som skymmer sikten eller gallra ut kronan. Kanske skall man ta bort hela trädet och planera ett nytt träd av en annan art som bättre passar på just den platsen. Ett nytt träd kan beskäras när det är litet utan att äventyra dess hälsa.
 2. Vill man ha mer ljus?
  Lösning: Gallra kronan från små grenar och kvistar. Många små snitt är mindre farligt för trädet än några få stora. Dessutom ser det bättre ut, rent estetiskt. Man kan ta bort så mycket som 20–25 % av kronan så att ljusgenomsläppet blir påtagligt större.
 3. Orolig över att toppen skall blåsa ner?
  Lösning: Gallra grenarna som sitter högt upp och som skapar vindfång. Med färre grenar får man indre vindfång. Med färre grenar högt upp får man mindre hävarm (och därmed mindre böjande moment) på stammen och rotsystemet.